Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

อาสาดับไฟป่า ร่วมใจฟื้นฟูป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อาสาดับไฟป่า ร่วมใจฟื้นฟูป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทุก 2 บาทร่วมใจเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่

Big Trees Project

บริจาคแล้ว 36%

54,965฿ ระดับที่ 3

บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน: Save Our Soul – อาสาดับไฟป่าเชียงดาว (เมษายน 2562 – ธันวาคม 2562)

Socialgiver ได้ให้การสนับสนุนโครงการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำดอยหลวงเชียงดาว โดยกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Project) ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเชียงดาวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เผาไหม้รุกรามเป็นเวลานานกว่า 1 อาทิตย์ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายไปกว่า 400 ไร่ และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาควันพิษบริเวณภาคเหนือของไทย จึงทำให้กลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นเป้าหมายหลัก ก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายระยะยาวของโครงการได้

สำหรับโครงการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินระยะสั้น อาสาดับไฟป่าเชียงดาวนี้ (Save Our Soul) จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมษายน – ธันวาคม 2562 มีการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไฟป่า ดูแลไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอีก รวมทั้งฟื้นฟูป่าในระยะเบื้องต้น ซึ่งจะร่วมมือกับค่ายเยาวชนเชียงดาว ชวนผู้คนมีส่วนร่วมปกป้องผืนป่าเชียงดาวอย่างยั่งยืน

วิธีการช่วยเหลือ

เงินทุนสนับสนุนในโครงการชั่วคราว Save Our Soul – อาสาดับไฟป่าเชียงดาวนี้ จะนำไปส่งเสริมโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานอนุรักษ์ผืนป่าด้วยวิธิการที่หลากหลาย ได้แก่
• ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการร่วมมือกับชาวบ้านรอบๆ ดอยหลวง 20 หมู่บ้าน เพื่อควบคุมไฟป่าเชียงดาว (ห่อข้าววันละ 100 ห่อ)
• สายตรวจไฟป่า และการทำแนวกันไฟ เพื่อลดปริมาณของเชื้อไฟในป่า
• ซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับชาวบ้านอาสาผจญเพลิงใช้ในการดับไฟป่า
• ปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว เติมต้นไม้ในป่าว่างถูกไฟไหม้ โดยใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
• เก็บขยะตกค้างจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้บนดอยหลวง เพื่อลดการรบกวนพฤติกรรมสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ที่มีลักษณะเฉพาะแบบดอยหลวงเชียงดาว

——————————————————————————————————————————————————————-

รายละเอียดกิจกรรมที่ Socialgiver สนับสนุนก่อนหน้านี้  (มีนาคม 2560 – มีนาคม 2562)

ความเป็นมาของโครงการฟื้นฟูป่าเชียงดาว

พื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่เขตติดกับประเทศพม่า เป็นต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลไปหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ไหลต่อไปลงเขื่อนภูมิพล และยังเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ โดยพื้นที่ป่าของอำเภอเชียงดาว มีทั้งในเขตของป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญยิ่ง ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก

ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าในอำเภอเชียงดาวได้ถูกบุกรุก แผ้วถาง ทำลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของประชากรที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขยายพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินมีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรงขึ้นทุกปีในฤดูแล้ง และปัญหาความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ซึ่งในฤดูแล้งที่ผ่านมาในปี 2559 นับว่ารุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมา รวมไปถึงปัญหาดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน

ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไกความร่วมมือ ทั้งระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ

วิธีการช่วยเหลือ

โครงการปลูกป่าเชียงดาว นำโดยคุณนิคม พุตตา ร่วมกับ Big Trees Project ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 4 จุดประสงค์หลักดังนี้:

  1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไก ความร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และสายน้ำแม่ปิง
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ
  3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างป่าชุมชน รวมถึงการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม
  4. สร้างจิตสำนึกเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ทั้งชนเผ่าและพื้นราบ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 2 บาท คุณสามารถช่วยในการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทุกบาทที่คุณบริจาคผ่าน Socialgiver จะนำไปช่วยค่าใช้จ่ายของโครงการดังต่อไปนี้

  • ซื้อคาดสปริง 30 x200 เป็นเงิน 6,000 บาท
  • ค่าอาหาร น้ำดื่ม ทำแนวกันไฟ 120 คน x50 บาท 2ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท
  • ค่าจ้างรถยนต์ปิกอัพ ขนย้าย คน อุปกรณ์ 6 คัน x1,000 เป็นเงิน 6,000 บาท
  • สนับสนุน ค่าอาหาร น้ำดื่ม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดอยหลวงเชียงดาว 5,000 บาท
  • สนับสนุน เป็นค่าอาหารให้ชาวบ้าน บ้านแม่คองซ้าย 3,000 บาท
  • บำรุงค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ ค่ายเยาวชนเชียงดาว ใช้เป็นที่พักของ อาสาสมัคร 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ 35,000 บาท  และนอกจากนี้อำเภอเชียงดาวมีประชากรทั้งหมด 15,567 คน ดังนั้นค่าความเปลี่ยนแปลง (impact unit) ต่อประชากร 1 คน คือ 35,000/15,567 = 2 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/BIGTreesProject/