Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สนับสนุนพัฒนาการของเด็กในชุมชนแออัด (กรุงเทพฯ)

สนับสนุนพัฒนาการของเด็กในชุมชนแออัด (กรุงเทพฯ)

ทุก 4,767 บาทช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนแออัด

Foundation for Slum Child Care

บริจาคแล้ว 0%

0฿ ระดับที่ 2

ปัญหา

ครอบครัวในชุมชนแออัด เช่น สลัมคลองเตย ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ครอบครัวแตกแยก ติดคุก ติดยาเสพติด ไม่มีงานทำ มีรายได้น้อย

ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก อาทิ เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติ ผู้อื่น เด็กถูกใช้ความรุนแรง เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีพัฒนาการช้ากว่าวัย

และหากดูผลกระทบที่มีต่อเด็ก จะเห็นว่าเด็กไม่ได้รับการดูแลตามหลักของสิทธิเด็ก ที่เด็กพึงจะได้รับจากครอบครัว

วิธีการช่วยเหลือ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก วัยแรกเกิด – 5 ปี ที่ประสบปัญหา  โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านี้ได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลบุตรหลานในช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  มีพัฒนาการตามวัย  ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

มูลนิธิฯมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ:

  1. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในเรื่องแนวทางการเลี้ยงดูลูก และการดำเนินชีวิตครอบครัว
  2. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสามารถให้การดูแลและพัฒนาบุตร-หลานได้
  3. เพื่อเพิ่มความรักความเข้าใจภายในครอบครัว และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 4,767 บาท คุณช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนแออัด เพื่อให้เด็กได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น

เงินระดมทุนจะนำไปใช้ในกิจกรรม “โรงเรียนพ่อแม่…ใส่ใจดูแลลูก” (เวิร์คช็อป 2 วัน)​ โดยที่เป้าหมายหลักของเวิร์คช็อปเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กเพื่อให้เค้าได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่

การจัดเวิร์คช็อป 2 วันต้องใช้งบประมาณ 286,000 บาท ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์กิจกรรม และค่าบริหารงานต่างๆ โดยจะมี 110 คนมาร่วมเวิร์คช็อป (ผู้ใหญ่ 50 คน และ เด็ก 60 คน)​ ดังนั้นโดยเฉลี่ย 286,000/60 = 4,767 บาทต่อเด็กหนึ่งคนในการสนับสนุนครอบครัวจากชุมชนแออัดให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมให้ครอบครัวแข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.fscc.or.th

https://th-th.facebook.com/FoundationForSlumChildcare/

 

** องค์กรนี้ได้รับการประเมินและการจัดอันดับโดย Giving Back Association

giving back association