Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อ เด็กกำพร้า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพื่อ เด็กกำพร้า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

ทุก 267 บาท ช่วย เด็กกำพร้า 1 คน ให้ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยครูผู้ดูแล 1 เดือน

Social Action for Children and Women (SAW)

บริจาคแล้ว 7%

11,187฿ ระดับที่ 3

เกี่ยวกับมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยเริ่มจาก ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ไร้พรหมแดนเจ้าของรางวัลแมกไซไซและนักพัฒนาสังคม หลังพบว่าจำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกแม่ตาว จังหวัดตาก มีแนวโน้มเพิ่มขี้นทุกปี จึงดำเนินการช่วยเหลือเด็กชายขอบมากว่า 17 ปี เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ความจำเป็นในการให้การดูแลและการศึกษาก็มากขึ้น โดยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้การศึกษา พัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังให้บ้านพักพิงแก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดมา

ในปี 2551 มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ได้รับรางวัล ในการแก้ไขปัญหาโรค HIV อย่างจริงจัง การเยียวยาและช่วยสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลระดับรากหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา

         ที่นี่ให้ความดูแลทั้งเด็กไทย เด็กไร้สัญชาติ และเด็กพิเศษ พร้อมกับช่วยเหลือเด็กๆ จากขบวนการค้ามนุษย์ เด็กเหล่านี้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเพราะไม่มีฐานะทางทะเบียน ขาดผู้ปกครองดูแล โดยอาศัยร่วมกันเป็นบ้านที่เด็กโตจะดูแลเด็กเล็ก และจะมีครูอยู่ประจำเพื่อช่วยดูแลส่วนหนึ่ง ในบ้านแต่ละหลังมีเด็ก ๆ พักอาศัยอยู่อย่างแออัดกว่า 50 ชีวิต มีห้องน้ำเพียง 2 ห้อง เป็นทั้งที่พักและฝึกอาชีพ เช่น การทำนา ปลูกผัก หัตถกรรม และงานฝีมือต่างๆ มีพี่เลี้ยงประจำบ้านคอยดูแลความเรียบร้อย เมื่อเด็กมีความพร้อม เช่น มีความรู้ภาษาไทยในระดับพอใช้ ตลอดจนสามารถปรับตัวกับคนอื่นๆ ได้ มูลนิธิฯ จะนำส่งไปเรียนยังโรงเรียนของภาครัฐ

เนื่องจากจำนวนเด็กมากขึ้น มูลนิธิได้ระดมทุนซื้อที่ 4 ไร่ในอำเภอแม่สอด ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเด็กเล็กหญิง-ชาย โรงอาหาร และแปลเกษตร เพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนบ้านฉุกเฉินสำหรับสตรี

วิธีการช่วยเหลือ

ปัจจุบันมูลนิธิมีสำนักงานกับบ้านเช่าขนาดเล็ก อีก 3 หลัง สำหรับเด็กกว่า 150 คน ซึ่งแบ่งเป็นบ้านพักเด็กโตชาย หญิง และบ้านพักเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนศรีพาณิช ในตัวเมืองแม่สอด และมีศูนย์การเรียน Saw School ซึ่งเปิดสอนเด็กในมูลนิธิฯ และเด็กทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ความช่วยเหลือกับเด็กกำพร้า เด็กไร้สัญชาติ เด็กพิเศษและเป็นแหล่งพักพิงให้กับสตรีด้อยโอกาสในพื้นที่ และเยียวยาผู้ที่เคยถูกลักลอบค้ามนุษย์

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 267 บาท ช่วย เด็กกำพร้า 1 คน ให้ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยครูผู้ดูแล 1 เดือน

เนื่องจากปัจจุบัน ทางมูลนิธิมีเด็กๆ ในความดูแลกว่า 150 คน ทำให้ต้องมีการจัดหาผู้ดูแลเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีพัฒนาการที่ดี ปลอดภัยและสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ทางมูลนิธิจึงจัดจ้างครูผู้ดูแล จากพื้นที่ใกล้เคียงและติดตามผลการดำเนินงานอยางใกล้ชิด

โดยครู 1 คน ดูแลเด็ก 15 คน ได้รับเงินเดือน เดือนละ 4,000 บาท มีครูที่เข้ามาดูแลเด็กๆ ทั้งหมด 10 ท่าน เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนนี้ เดือนละ 40,000 บาท

เพื่อให้การดูแลเป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดจ้างและประเมินพัฒนาการของเด็กๆ อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.sawfoundation.org

FB : SAW Foundation