Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

อบรม รุกขกรขั้นสูง ช่วยตกแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

อบรม รุกขกรขั้นสูง ช่วยตกแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

ทุก 2,533 บาท ช่วย สนับสนุนการอบรมรุกขกรดูแลต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Big Trees Project

บริจาคแล้ว 90%

45,094฿ ระดับที่ 1

โครงการอบรมการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่(ระดับรุกขกรรมขั้นต้น)

กลุ่ม Big Trees ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งใจพัฒนาหลักสูตรสำหรับการดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีและสร้างแผนการดำเนินงานเชิงรุก ในการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการตัดแต่งต้นไม้ได้มาร่วมอบรม ทำให้การรักษาต้นไม้ในเมืองเกิดขึ้นอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน

ปัญหา

จากปัญหามลพิษสะสมและความแออัดของชุมชนเมือง เกิดเป็นปัญหาด้านต่างๆ ต่อผู้คน ทั้งเรื่องสุขภาพ ความเครียดและอื่นๆ การมีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทั้งช่วยในการดูดซับฝุ่นละออง บรรเทามลพิษทางอากาศ เพิ่มปริมาณลดอากาศบริสุทธิ์ โดยมีรายงานปรมาณก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่ผลิตได้นั่นมีสูงถึงปีละ 42 ล้านตัน แต่เรามีต้นไม้ที่ดูดซับไว้ได้เพียงประมาณ 1 แสนตัน เท่านั้น

กลุ่ม Big Trees ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้อย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบัน ตามข้อมูลสถิติ พบว่ากรุงเทพฯ มีต้นไม้ใหญ่ 3,000,000 ต้น และมีรุกขกรดูแลในเขตต่างๆ รวมกัน 180 คน

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 2,533 บาท สนับสนุนการอบรมรุกขกรดูแลต้นไม้ใหญ่ โดยรุกขกร 1 ท่าน จะดูแลต้นไม้ใหญ่ 16,000 ต้น ในเขตกรุงเทพฯ

อีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกของโครงการ Big Trees เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้ในเมือง ด้วยการจัดอบรมรุกขกรขั้นสูงประจำพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยการอบรมแต่ละรุ่นจะรับผู้เข้ารวมอบรมจำนวน 30 คน และมีค่าจ้างวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการฝึกรุกขกรโดยเฉพาะ

แต่ละรุ่น อบรมเป็นเวลา 6 วัน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 10 ท่าน เป็นค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 76,000 บาท ซึ่งผู้ที่มาอบรมจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและเอกสารอื่นๆ จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ ได้สามารถกระจายความรู้และสร้างเครื่อข่ายดูแลต้นไม้ที่กว้างขวางมากขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/BIGTreesProject/

https://www.facebook.com/thailandurbantreenetwork/