อาสาดับไฟป่า ร่วมใจฟื้นฟูป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ทุก 7 บาทร่วมใจเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระดมทุนได้
฿323,124
251 givers
รายละเอียดกิจกรรม
บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
: Save Our Soul - อาสาดับไฟป่าเชียงดาว (เมษายน 2562 - ธันวาคม 2562)
Socialgiver ได้ให้การสนับสนุนโครงการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำดอยหลวงเชียงดาว โดยกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Project) ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเชียงดาวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เผาไหม้รุกรามเป็นเวลานานกว่า 1 อาทิตย์ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายไปกว่า 400 ไร่ และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาควันพิษบริเวณภาคเหนือของไทย จึงทำให้กลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นเป้าหมายหลัก ก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายระยะยาวของโครงการได้
สำหรับโครงการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินระยะสั้น อาสาดับไฟป่าเชียงดาวนี้ (Save Our Soul) จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมษายน - ธันวาคม 2562 มีการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไฟป่า ดูแลไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอีก รวมทั้งฟื้นฟูป่าในระยะเบื้องต้น ซึ่งจะร่วมมือกับค่ายเยาวชนเชียงดาว ชวนผู้คนมีส่วนร่วมปกป้องผืนป่าเชียงดาวอย่างยั่งยืน
วิธีการช่วยเหลือ
เงินทุนสนับสนุนในโครงการชั่วคราว Save Our Soul - อาสาดับไฟป่าเชียงดาวนี้ จะนำไปส่งเสริมโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานอนุรักษ์ผืนป่าด้วยวิธิการที่หลากหลาย ได้แก่
• ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการร่วมมือกับชาวบ้านรอบๆ ดอยหลวง 20 หมู่บ้าน เพื่อควบคุมไฟป่าเชียงดาว (ห่อข้าววันละ 100 ห่อ)
• สายตรวจไฟป่า และการทำแนวกันไฟ เพื่อลดปริมาณของเชื้อไฟในป่า
• ซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับชาวบ้านอาสาผจญเพลิงใช้ในการดับไฟป่า
• ปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว เติมต้นไม้ในป่าว่างถูกไฟไหม้ โดยใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่น
• เก็บขยะตกค้างจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้บนดอยหลวง เพื่อลดการรบกวนพฤติกรรมสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ที่มีลักษณะเฉพาะแบบดอยหลวงเชียงดาว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดกิจกรรมที่ Socialgiver สนับสนุนก่อนหน้านี้ (มีนาคม 2560 - มีนาคม 2562)
ความเป็นมาของโครงการฟื้นฟูป่าเชียงดาว
พื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่เขตติดกับประเทศพม่า เป็นต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลไปหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ไหลต่อไปลงเขื่อนภูมิพล และยังเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ โดยพื้นที่ป่าของอำเภอเชียงดาว มีทั้งในเขตของป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญยิ่ง ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก
ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าในอำเภอเชียงดาวได้ถูกบุกรุก แผ้วถาง ทำลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของประชากรที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขยายพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินมีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรงขึ้นทุกปีในฤดูแล้ง และปัญหาความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ซึ่งในฤดูแล้งที่ผ่านมาในปี 2559 นับว่ารุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมา รวมไปถึงปัญหาดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน
ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไกความร่วมมือ ทั้งระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
วิธีการช่วยเหลือ
โครงการปลูกป่าเชียงดาว นำโดยคุณนิคม พุตตา ร่วมกับ Big Trees Project ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 4 จุดประสงค์หลักดังนี้:
• เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไก ความร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และสายน้ำแม่ปิง
• เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ
• ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างป่าชุมชน รวมถึงการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม
• สร้างจิตสำนึกเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ทั้งชนเผ่าและพื้นราบ
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ทุก 7 บาท คุณสามารถช่วยในการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทุกบาทที่คุณบริจาคผ่าน Socialgiver จะนำไปช่วยค่าใช้จ่ายของโครงการดังต่อไปนี้
• ค่าอุปกรณ์ = 15,000 บาท
• ค่าอาหาร น้ำดื่ม 120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ 4 ครั้ง เป็นเงิน 48,000 บาท
• ค่าจ้างรถยนต์ปิกอัพ ขนย้าย คน อุปกรณ์ 6 คัน x 1,000 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 24,000 บาท
• สนับสนุน ค่าอาหาร น้ำดื่ม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดอยหลวงเชียงดาว 5,000 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท
• สนับสนุน เป็นค่าอาหารให้ชาวบ้าน เป็นเงิน 3,000 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท
• บำรุงค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ ค่ายเยาวชนเชียงดาว ใช้เป็นที่พักของ อาสาสมัคร 9,000 บาท
• ค่าดูแลเพาะเมล็ด เพาะกล้าไม้ ดูแลบำรุงกล้าไม้สำหรับปลูก เป็นเงิน 28,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโดยรวมคือ 150,000 บาท ต้นไม้ที่ปลูกประมาณ 24,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ เป็นพืชอาหารสัตว์ป่า เช่น มะกอกป่า มะม่วงป่า มะขามป่า สัก หว้า สมอพิเภก กล้วยป่า เป็นต้น คิดเป็น Impact unite เท่ากับ 7 บาทต่อต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/BIGTreesProject/
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Big Trees Project
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo