อบรม รุกขกรขั้นสูง ช่วยตกแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง, ทุก 2,533 บาท ช่วย สนับสนุนการอบรมรุกขกรดูแลต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระดมทุนได้
฿259,060
497 givers
รายละเอียดกิจกรรม
โครงการอบรมการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่(ระดับรุกขกรรมขั้นต้น)
กลุ่ม Big Trees ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งใจพัฒนาหลักสูตรสำหรับการดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีและสร้างแผนการดำเนินงานเชิงรุก ในการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการตัดแต่งต้นไม้ได้มาร่วมอบรม ทำให้การรักษาต้นไม้ในเมืองเกิดขึ้นอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน
ปัญหา
จากปัญหามลพิษสะสมและความแออัดของชุมชนเมือง เกิดเป็นปัญหาด้านต่างๆ ต่อผู้คน ทั้งเรื่องสุขภาพ ความเครียดและอื่นๆ การมีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทั้งช่วยในการดูดซับฝุ่นละออง บรรเทามลพิษทางอากาศ เพิ่มปริมาณลดอากาศบริสุทธิ์ โดยมีรายงานปรมาณก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่ผลิตได้นั่นมีสูงถึงปีละ 42 ล้านตัน แต่เรามีต้นไม้ที่ดูดซับไว้ได้เพียงประมาณ 1 แสนตัน เท่านั้น
กลุ่ม Big Trees ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้อย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบัน ตามข้อมูลสถิติ พบว่ากรุงเทพฯ มีต้นไม้ใหญ่ 3,000,000 ต้น และมีรุกขกรดูแลในเขตต่างๆ รวมกัน 180 คน
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ทุก 2,533 บาท สนับสนุนการอบรมรุกขกรดูแลต้นไม้ใหญ่ โดยรุกขกร 1 ท่าน จะดูแลต้นไม้ใหญ่ 16,000 ต้น ในเขตกรุงเทพฯ
อีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกของโครงการ Big Trees เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลต้นไม้ในเมือง ด้วยการจัดอบรมรุกขกรขั้นสูงประจำพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยการอบรมแต่ละรุ่นจะรับผู้เข้ารวมอบรมจำนวน 30 คน และมีค่าจ้างวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการฝึกรุกขกรโดยเฉพาะ
แต่ละรุ่น อบรมเป็นเวลา 6 วัน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 10 ท่าน เป็นค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 76,000 บาท ซึ่งผู้ที่มาอบรมจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและเอกสารอื่นๆ จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ ได้สามารถกระจายความรู้และสร้างเครื่อข่ายดูแลต้นไม้ที่กว้างขวางมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/BIGTreesProject/
https://www.facebook.com/thailandurbantreenetwork/
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Big Trees Project
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo