ส่งเด็กดอยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา, ทุก 4,270 บาท ช่วยค่าอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน ให้น้อง 1 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา
ระดมทุนได้
฿651,631
1,249 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ปัญหา
ในเดือนมีนาคม 2553 ครูต้อม ได้บรรจุเข้าสอนที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่ทำให้เขาต้องแปลกใจเมื่อพบว่าเด็กที่นี่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับเขาได้เลย แม้ว่าจะถึงวัยที่ต้องได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูต้อมจึงจุดประกายในการที่จัดแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ด้วยการจัดหาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีที่ช่วยจัดหาหนังสือสำหรับสอนภาษาไทยให้เด็กๆ ณ บ้านแม่ฮองกลาง หลังจากที่ครูต้อมได้สอนเด็กๆ จนครบหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามหนังสือ เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เด็กๆ สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีเด็กนักเรียนขอยืมหนังสือกลับไปอ่านเองที่บ้านด้วย
เมื่อเขาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สื่อที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาสที่ดีขึ้นในการศึกษาของเด็กที่นี่ ครูต้อมจึงได้จัดตั้งกองทุนสำหรับ "เด็กดอย" เพื่อระดมทุนการศึกษาเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนที่สูงขึ้นของเด็กๆ ในที่นี่
ในขณะนั้น ครูต้อมก็ได้จัดตั้งโครงการ "4DekDoi" และ จัดกิจกรรมรับสมัครครูอาสา เพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับสอนหนังสือให้กับเด็กดอย ในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม - มกราคม) โดยโครงการนี้ได้นำพาครูจิตอาสามาช่วยสานต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งเด็ก ครูอาสาและชาวบ้าน ในพื้นที่ พร้อมกับสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาให้กับครูอาสาที่มาร่วมโครงการด้วย
วิธีการช่วยเหลือ
โครงการ 4DekDoi สร้างโอกาสให้อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ได้มีเข้าถึงชุมชนกะเหรี่ยง ชาวเขาผ่านการทำกิจกรรมอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆ จากหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
4DekDoi มีจุดประสงค์ที่จะ
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กดอย ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
2. สร้างทรัพยากรทางการเรียนรู้มอบให้พื้นที่ยากไร้ จ.เชียงใหม่
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กดอย (สนับสนุนปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม)
4. เชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการศึกษาและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาสาสอนเด็กดอย
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ทุก 4,270 บาท คุณสามารถช่วยค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าอาหารกลางวัน ให้น้อง 1 คน สำหรับ 1 ปีการศึกษา
ทุกบาทที่คุณได้ร่วมสมทบทุนจะนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน = 1,270 บาท ต่อคน ต่อปี แบ่งเป็น
• ชุดนักเรียน 190 ต่อชุด = 380 บาท ต่อคน
• รองเท้านักเรียน 1 คู่ = 190 บาท ต่อคน
• ถุงเท้านักเรียน 25 บาทต่อคู่ = 50 บาท ต่อคน
• ชุดพละสำหรับใส่เรียน = 350 บาท ต่อคน
• ชุดลูกเสือ /เนตรนารี = 150 บาท ต่อคน
• ชุดประจำท้องถิ่น = 150 บาท ต่อคน
(2) ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน = 3,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อคน
• ค่าอาหารกลางวัน 10 บาท ต่อคน ซึ่งคิดเป็น = 300 บาท ต่อเดือน ต่อคน ซึ่งโรงเรียนเปิดสอน 10 เดือน ซึ่งคิดเป็นค่าอาหารรวมทั้งหมด = 3,000 ต่อปีการศึกษา ต่อคน
• ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน (ปกติจะปิดเรียนประมาณ 75 วัน ต่อปี จะเป็นวันหยุดในช่วงเดือน ตุลาคม และ เดือนเมษายน - 15 พฤษภาคม)
• มีนักเรียน 4 คน ที่ลงชื่ออยู่ประจำโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยไม่ได้กลับบ้าน
รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน = 4,270 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อคน
Impact Created ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4DekDoi ได้ส่งนักเรียน 23 คน เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย(เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 100%) พร้อมกับจัดกิจกรรม "ครูอาสาสอนเด็กดอย" และ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผ่านการพูดคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนของ Socialgiver โดยโครงการได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมและได้รับอุปกรณ์สำหรับการเรียนในวิชาพละศึกษาจากลูกค้าและมูลนิธิอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.4dekdoi.com/
https://www.facebook.com/4dekdoipage
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ 4DekDoi
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo